Кыздардын трагедиясы

Жахилия дооруна тиешелүү дагы бир жамандыкты Курани Карим төмөнкүчө баяндайт:

«Качан алардын бирөөсүнө кыздуу болгону жөнүндө сүйүнчү айтылса, ачууга буулугуп, жүздөрү карарып кетет. Дагы ал (кызды) айласыз кор болуп алып калуу же (тирүүлөй) топуракка көмүү (жөнүндө ойго батып), өзүнө сүйүнчүлөнгөн нерсенин (кыздуу болуунун) «жамандыгынан» (намыс кылып) адамдардан жашырынып алат. Байкагыла, алар (бул кылыктары менен) кандай жаман (туура эмес) өкүм чыгарышат».[1]

Караңгы ддордо, кыз төрөлсө, ачууланып, түнөрүп, өтө нааразы болуп, уяттан элге көрүнбөй жашынышчу. Мындай кабарды угар замат айласын таппай өтө оңтойсуз абалга кабылчу, жашынарга тешик таппай, эки иштин кайсынысын кылсам деп бир чечимге келе албай айласы куручу: коомчулуктун ичинде кордолууга чыдап, кызды өлтүрбөй тирүү калтырабы, же болбосо намысын «тазалоо» үчүн кызын өлтүрөбү?…

Мына, аялзат жахилия доорунда ушундайча кордолчу жана мындайча

кордоо, шылдыңдоо, төмөн даражага түшүрүү жахилия доорундагы арабдарга гана тиешелүү эмес эле. Рим жана Сасаний империяларында да ушундай абал бар эле. Ошондуктан Ислам дини жалгыз Арабиядагы аялдарга эмес, ааламдагы бүткүл аялдарга жаңылануу алып келген.

Ооба, алгачкы жолу Куран мындай айбандыкка каршы чыгып, кандай себеп менен болсо дагы балдардын өлтүрүлүшүнө тыюу салган:

«Балдарыңарды кембагалдыктан (коркуп) өлтүрбөгүлө; силерге да,

аларга да Биз ырыскы беребиз…».[2]

Алла Таала аларга мындай деп айткан сыяктуу: «Балдарыңарды эмне үчүн өлтүрүп жатасыңар? Силерге да, аларга да ырыскыны мен беремин. Көрбөй турасыңарбы, жер жүзү даркан дасторкон сымал даярдалып силерге дүйүм ырыскылар сунулууда. Асман силерге жардамга келүүдө. Булуттарды силер үчүн айдап келип, жамгыр жаадырган, жер бетине көп сандаган

өсүмдүктөрдү өстүргөн Менден башка ким болушу мүмкүн? Булардын баарына күбө болуп туруп, кайсы акыл, кайсы абийир жана кайсы ынсап менен  алдарыңарды өлтүрүп жатасыңар? Унутпагыла, мындай залимдер жазасыз калбайт.

Курани Каримдеги: «Тирүүлөй көмүлгөн (ар бир) кыздан кандай күнөө себептүү өлтүрүлгөнү суралган кезде…»[3] деген маанидеги аят, ошол доордун ырайымсыздыгы тууралуу кабар берүүдө.

Бир күнү бир сахаба Пайгамбарыбызга (саллаллаху алейхи васаллам) келип, жахилия дооруна тиешелүү бул мыкаачылыкты төмөнкүчө айтып берет: «Оо, Аллахтын Элчиси! Биз жахилия доорунда кыздарыбызды тирүүлөй көмчүбүз. Менин да бир кызым бар эле. Апасына «Муну кийиндир, таякесине алпарам» дедим. (Аял мунун эмне экенин билчү. Кызы бир аздан кийин аңгекке ыргытылаарын жана анда жан талашып өлөрүн билсе да, анын бул жапайылыкка каршы чыкканга акысы жок болчу. Ыйлап-ыйлап басылмак.) Аялым айтканымды аткарды. Кызым, чынында эле

таякесиникине баратам деп ойлоп, кубанып ары-бери чуркап атты. Аны колунан жетелеп, мурдатан казып даярдап койгон бир аңгектин жанына алып келдим. Ага: «Аңгекти карасаң»,- дедим. Эми эле ылдый карап жатканда, аны бир тээп, аңгекке түшүрүп жибердим. Бирок бир колу менен аңгектин жээгин кармап асылып калды, бир жактан жанталашып жатат, бир жактан: «Атаке, үстүң булганып калды», — деп киймимди тазалаганга аракеттенип жатты. Мен буга карабастан, аны дагы бир жолу тээп, аңгекке түшүрүп, тирүүлөй топуракка көөмп салдым».

Сахаба муну айтып жатканда Аллахтын Элчиси (саллаллаху алейхи васаллам) жана жанындагылар эчкире-эчкире ыйлап жатышты. Бирөө: «Сен Аллахтын Элчисин эмнеге капалантып атасың?»,- дегенде, Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам): «кайра баштан, дагы бир жолу айтчы»,- дейт. Ал киши окуяны дагы бир жолу айтып берет. Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) көздөрүнөн сызылган жаштары куттуу сакалынан ылдый агып жатты.[4] Аллахтын Элчиси (саллаллаху алейхи васаллам) трагедиялуу окуяны кайра айттыруу менен төмөнкү нерсени айткысы келип турду: «Мына, силер Исламдан мурун ушундай болчусуңар! Кайра-кайра айттыруу менен Исламдын силерге берген адамгерчилигин дагы бир жолу эстетейин дедим!».

[1] Нахл сүрөсү, 16/ 58-59-аяттар.

[2] Ан-аам сүрөсү, 6/151-аят.

[3] Таквир сүрөсү, 81/8-9-аяттар.

[4] Даримий, Мукаддима,1.


Добавить комментарий